یکی از ویژگی‌های ازدواج، تعهد و پایبندی هریک از همسران به یکدیگر و حقوق متقابل است به گونه‌ای که این تعهد شالوده زندگی مشترک است؛ در غیر این صورت اعتماد متقابل بین همسران یا اعضای خانواده کمتر و کمتر خواهد شد.

روانشناسی خیانت به خیانت در ابعاد گسترده میپردازد و محققانی که در این زمینه فعالیت میکنند به موارد و مسائل مربوط به این مطلب به طور گسترده میپردازند. 

روانشناسی خیانت گاهی ریشه را در ضعف زوجین در ارتباط سازی مطرح میکند. گاهی فرهنگ و ضعف در این زمینه بعوان مشکل اصلی در روانشناسی خیانت مورد بررسی قرار می گیرد.

خیانت عاطفی معمولا با یک رابطه دوستی معصومانه و پاک شروع می شود. با صرف وقت و انرژی برای کسی خارج از رابطه زناشویی، یک رابطه معمولی به پیوندی عاطفی بدل می شود که صمیمیت و عشق در ازدواج را تهدید می کند.

با وجودی که برخی از افراد تصور می کنند، رابطه احساسی بی خطر است، بسیاری از مشاوران زوجین آن را خیانتی می دانند که هنوز در آن رابطه جنسی شکل نگرفته است.